Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA COOKIES
NAILPRO POLAND

I. KLAUZULA INFORMACYJNA.
II. INFORMACJE OGÓLNE.
III. INFORMACJE O FORMULARZACH.
IV. LOGI SERWERA.
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.
VI. PROFILOWANIE.
VII. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES.

I. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)(dalej jako: RODO) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest: Ewa Żabińska-Lubowiecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VELLP PROFESSIONAL BEAUTY EXPERT EWA ŻABIŃSKA-LUBOWIECKA ze stałym miejscem wykonywania działalności w Katowicach przy ul. Mysłowicka 4 lok. 4 , 40-486 Katowice – Licencjonowany Organizator Mistrzostw NAILPRO POLAND. adresy poczty elektronicznej: Ogólny – biuro@nailpropoland.com Rejestracja – rejestracja@nailpropoland.com Marketing – marketing@nailpropoland.com

 numer telefonu: (+48) 32 748 64 22 (+48) 605 907 705

 strona internetowa: www.nailpropoland.com

 

 1. Rejestrując się na stronie internetowej w celu korzystania z wybranych przez siebie usług (np. uczestnictwo w mistrzostwach i poszczególnych konkurencjach) zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są również przetwarzane w przypadku korzystania z grup dyskusyjnych prowadzonych przez Administratora w mediach społecznościowych.
 2. Twoje dane osobowe są nam niezbędne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania NAILPRO POLAND i świadczenia usług.
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych wiążą się z:
  • Świadczeniem usług przez Administratora;
  • Wykonaniem zawartych umów;
  • Przesyłaniem Newslettera (subskrypcja biuletynu informacyjnego);
  • Marketingiem bezpośrednim oferowanych usług, innych niż Newsletter;
  • Ustaleniem, dochodzeniem lub egzekucją roszczeń;
  • Realizacją reklamacji.
 4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest/są:
  • Twoja zgoda, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Zawarte umowy lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych w związku ze świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Korzystając z grup dyskusyjnych prowadzonych przez Administratora pamiętaj, iż w zakresie przetwarzania danych osobowych właściciel tych mediów społecznościowych – również jako administrator – może mieć odmienne regulaminy i zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych jak i dodatkowe regulaminy dotyczące świadczonych przez tego administratora usług. Przed skorzystaniem z usług mediów społecznościowych – zapoznaj się z zasadami ich funkcjonowania.
 6. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu umożliwienia świadczenia usług przez Administratora. Skutek niepodania danych osobowych jest zróżnicowany w zależności od celu w jakim dane osobowe są przetwarzane:
  • Brak możliwości uczestnictwa w Mistrzostwach i konkurencjach,
  • Brak możliwości otrzymywania informacji o działalności Administratora, promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w NAILPRO POLAND,
 7. W ramach Mistrzostw NAILPRO POLAND przetwarzamy następujące dane:
  • imiona i nazwisko;
  • adresy,
  • numery telefonów kontaktowych;
  • adresy do korespondencji elektronicznej e-mail;
  • firma prowadzonego przedsiębiorstwa;
  • NIP/PESEL;
  • Adres do korespondencji
 8. W zależności od celu przetwarzania danych – dane te przetwarzamy w zgodzie z zasadą minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit c RODO)
 9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
  • Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach danych osobowych (art. 15 RODO);
  • Prawo do dostępu i żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia (art. 15 i art. 16 RODO);
  • Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, kiedy zgodę uzyskano przed jej wycofaniem;
  • Prawo do złożenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w momencie uznania, iż Pani/Pana prawa i wolności mają nadrzędny charakter wobec przetwarzania tego rodzaju (art. 21 RODO). Osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes;
  • Prawo usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)(art 77 RODO).
 10. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych obejmuje okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  • Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
  • Umowa zawarta z Administratorem zostanie wykonana;
  • Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową;
  • Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania była Twoja zgoda;
  • Zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego;
  • W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

 1.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 2. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.
 3. Lista możliwych odbiorców Twoich danych:
  • Dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu nailpropoland.com;
  • Podmioty realizujące dostawę towarów;
  • Dostawcy płatności;
  • Biura księgowe;
  • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
  • Dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);
  • Podmioty zapewniające nam wsparcie techniczne;
  • Podmioty zapewniające system mailingowy;
  • Podmioty zapewniające usługi marketingowe;
  • Podmioty zapewniające usługi statystyczne;
  • Sponsorzy nagród.
 4. Udostępniamy Twoje dane osobowe odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest do tego zobowiązany.
  • Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
  • Masz wątpliwości dotyczące ochrony Twoich danych osobowych?
  • Chcesz zadać pytanie dotyczące naszej Polityki Prywatności lub innych dokumentów związanych z NAILPRO POLAND?

Kontakt z Administratorem: Napisz do nas: biuro@nailpropoland.com

 

SKARGI I COFNIĘCIE ZGODY:

 1. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Możesz również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.
 2. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwością skorzystania z oferowanych usług.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystając z serwisu nailpropoland.com (dalej jako  Serwis) akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników przez NAILPRO POLAND. Zawiera również informacje w zakresie stosowania plików cookies i narzędzi analitycznych.
 3. Operatorem Serwisu oraz grupy Facebook: https://www.facebook.com/NAILPROPOLAND ; grupy Instagram: https://www.instagram.com/  i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest: Ewa Żabińska-Lubowiecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VELLP PROFESSIONAL BEAUTY EXPERT EWA ŻABIŃSKA-LUBOWIECKA z stałym miejscem wykonywania działalności w Katowicach przy ul. Mysłowicka 4 lok. 4, 40-486 Katowice – Licencjonowany Organizator NAILPRO POLAND.
 4. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolne podanie danych np. poprzez wiadomość e-mail;
  • Poprzez dobrowolne wprowadzenie i przesłanie danych w formularzach;
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 5. Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • Przeprowadzenia Mistrzostw wraz z poszczególnymi Konkursami,
  • Świadczenia usług oferowanych przez Administratora,
  • Wykonania zawartych umów;
  • Przesyłania Newslettera (subskrypcja biuletynu informacyjnego);
  • Prowadzenia marketingu bezpośredniego oferowanych usług, innych niż Newsletter;
  • Ustalenia, dochodzenia lub egzekucją roszczeń;
  • Realizacji reklamacji.

 

III. INFORMACJE O FORMULARZACH

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji uczestnika Mistrzostw. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

 

IV. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • Czas nadejścia zapytania;
  • Czas wysłania odpowiedzi;
  • Nazwę stacji klienta;
  • Informacje o błędach;
  • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • Informacje o przeglądarce użytkownika;
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z tych żądań.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • Dostawcom oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu;
  • Podmiotom realizującym dostawę towarów;
  • Dostawcom płatności;
  • Biurom księgowym;
  • Osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność;
  • Dostawcom oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowania księgowego);
  • Podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne;
  • Podmiotom zapewniającym system mailingowy;
  • Podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;
  • Podmiotom zapewniającym usługi statystyczne;
  • Sponsorom nagród.

 

VI. PROFILOWANIE

 1. Serwis może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa chyba, że:
  • Decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem;
  • Decyzja jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;
  • Decyzja opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

VII. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Każdy użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
 5. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucenia. Pamiętać trzeba jednak, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 6. Administrator może wykorzystywać pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji w Serwisie, a w szczególności do:
  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
  • Rozpoznania urządzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
  • Zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi.
  • Dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta.
  • Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
  • Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi w każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  • Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 8. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać zewnętrzne pliki cookies własne jak i swoich partnerów:
  • Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google 8 API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji  https://support.google.com/googleads/answer/2407785. 1P_JAR – Google używa tych ciasteczek do śledzenia aktywności użytkownika i celów związanych z wyświetlaniem spersonalizowanych reklam, NID – Google używa tych ciasteczek do przechowywania preferencji użytkowników i modyfikowania reklam pojawiających się na stronach Google biorąc pod uwagę historię wyszukiwań i interakcji konkretnego użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ . ANID – Google używa tych ciasteczek do wyświetlania reklam w całej sieci, w witrynach nienależących do Google.
  • Meta Platforms, Inc z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii.
 9. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 10. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 13. Zalecamy zapoznanie się z polityka prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
 14. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 15. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.