O Konkursie

Mistrzostwa Nailpro Poland Competitions 2017 odbywają się w ramach turnieju Nailpro CUP Eastern Europe Competitions  2017/2018

Ogólne warunki mistrzostw

Mistrzostwa Nailpro Poland Competitions są integralną częścią turnieju Nailpro CUP Eastern Europe Competitions, w ramach którego mistrzostwa Nailpro Competitions odbywają się w 6 krajach europejskich: na Litwie, na Ukrainie, w Polsce, w Bułgarii, w Czechach i Rumunii.

Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich specjalistów branży paznokciowej, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia usług stylizacji paznokci. Początkujący i mistrzowie z krajów, w których ten rodzaj działalności nie podlega licencjonowaniu/uprawnieniom, mogą również wziąć w nich udział. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedstawienia przez uczestnika kwalifikacji / uprawnień potwierdzających ukończenie profesjonalnego szkolenia stylizacji paznokci.


Opłata za uczestnictwo w konkursach wynosi:

 • początkujący / novice –  opłata rejestracyjna wynosi 50 euro do 10 listopada 2017 r. / po 10 listopada 2017 r. wynosić będzie 75 euro
 • weterani / veteran –  opłata rejestracyjna wynosi 85 euro do 10 listopada 2017 r. / po 10 listopada 2017 r. wynosić będzie 100 euro
 • konkurencje bez podziału na poczatkujących i weteranów –  opłata rejestracyjna wynosi 60 euro do 10 listopada 2017 r. / po 10 listopada 2017 r. wynosić będzie 75 euro
 • konkurencja 3 In One opłata za 3 konkurencje ( Sculptured Nail Competitions / Tip & Overlay / Perfect Mach ):
  weterani / veteran – opłata rejestracyjna wynosi 255 euro do 10 listopada 2017 r. / po 10 listopada 2017 r. wynosić będzie 300 euro
  początkujący / novice – opłata rejestracyjna wynosi 150 euro do 10 listopada 2017 r. / po 10 listopada 2017 r. wynosić będzie 255 euro

Opłata rejestracyjna 10 euro zostanie automatycznie doliczona przy zgłoszeniu i nie podlega rabatowi ani zwrotowi.

Opłata za uczestnictwo w konkursach mistrzostw Nailpro CUP Eastern Europe Competitions  nie podlega zwrotowi. Zarejestrowani uczestnicy, którzy ze względu na nieprzewidziane okoliczności nie są w stanie w nich uczestniczyć otrzymają zniżkę na udział w kolejnych mistrzostwach w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Jeśli np. uczestnik we wczesnej rejestracji zapłacił 50 euro, otrzyma rabat w wysokości 25 euro na wzięcie udziału w kolejnych mistrzostwach. Uczestnicy mogą skorzystać z tej zniżki w bieżącym roku – w innym kraju. Zniżka obowiązuje tylko przez rok. W przypadku niewykorzystania możliwości uczestnictwa uczestnik nie może żądać zniżki w kolejnym roku konkursowym.

WAŻNE!!! Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.  Przy wpłacie obowiązuje kurs sprzedaży euro wg NBP.
W tytule przelewu należy podać : opłata rejestracyjna Nailpro Poland 2017 imię i nazwisko / telefon / konkurencja / weteran lub początkujący


Zasady

Wszystkie wykonane stylizacje paznokci / tips boxy w danym konkursie w ramach mistrzostw Nailpro CUP  Eastern Europe Competitions powinny należeć do uczestnika i być wykonywane wyłącznie przez niego / przez stylistę zarejestrowanego w systemie w danym konkursie. W przypadku naruszenia tej zasady uczestnik zostanie wykluczony z udziału w turnieju Nailpro CUP  Eastern Europe Competitions na jeden rok.

Wszystkie stylizacje muszą być wykonywane podczas danego konkursu na polu konkursowym, z wyjątkiem szczególnych przypadków wskazanych w regulaminie ( tips box ). Uczestnik, który nie zastosuje się do tej zasady zostanie wykluczony z udziału w turnieju Nailpro CUP  Eastern Europe Competitions na jeden rok.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika / uczestników lub modelki / modelek oraz do odjęcia im punktów za złamanie regulaminu mistrzostw Nailpro CUP  Eastern Europe Competitions, bez względu na naruszenie, czy miało ono miejsce przed mistrzostwami lub w ich trakcie. W przypadku, gdy naruszenie wyjdzie na światło dzienne po otrzymaniu nagród i wyróżnień, zdyskwalifikowany uczestnik zobowiązany jest zwrócić wszystkie otrzymane nagrody i tytuły organizatorowi Nailpro Poland Competitions. Ponadto zostanie wyeliminowany z mistrzostw na jeden rok kalendarzowy.

Za prawidłowe zrozumienie regulaminu mistrzostw Nailpro CUP  Eastern Europe Competitions oraz obowiązujących zasad i reguł w czasie trwania poszczególnych konkursów, odpowiadają tylko i wyłącznie sami uczestnicy. Do nich również należy prawidłowe przygotowanie modelek i ich zachowanie podczas trwania poszczególnych konkursów.

Uczestnik przyjeżdża na czas do miejsca gdzie odbywają się mistrzostwa. Spóźnienie wyklucza udział w konkursie. Uczestnik musi wziąć pod uwagę czas na rejestrację oraz na przygotowanie się do danego konkursu, dlatego uprasza się uczestnika o zgłoszenie się na pole konkursowe minimum 20 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia danego konkursu. Prace kategorii zaocznych, tzw. tips boxów można dostarczyć do organizatora Nailpro Poland Competitions przez osoby trzecie w wyznaczonym do tego czasie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace przyniesione przez osoby trzecie.

Uczestnik sam zapewnia sobie modelki, jeśli w danym konkursie są one wymagane. Modelki muszą być pełnoletnie / muszą mieć ukończone 18 lat. Jeśli modelka nie ma ukończonych 18 lat , musi przedstawić zgodę rodziców lub zapewnić ich obecność podczas trwania konkursu. Na prośbę organizatora modelka jest zobowiązana do przedstawienia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jej pełnoletność. Prace mogą być wykonywane tylko na modelkach żywych, niedozwolone są fantomy.

Uczestnik musi zapewnić sobie niezbędne materiały i narzędzia do pracy, w tym lampy UV / LED / CCFL (jeśli regulamin tak określa). Do konkursu mogą być użyte tylko markowe produkty. Niedopuszczalne jest stosowanie produktów typu „no name”.

Przed każdym konkursem podczas briefingu (odprawy) zastaną przypomniane najważniejsze zasady  / reguły danej konkurencji na 5-15 minut przed jej rozpoczęciem.

Podczas odprawy nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności na modelkach i dotykać materiałów. Naruszenie tej zasady skutkować będzie dyskwalifikacją.

Na początku konkursu uczestnik powinien umieścić wszystkie narzędzia i materiały potrzebne do pracy na stole. Futerały i torby muszą być zamknięte. Zabrania się podnoszenia czegokolwiek z podłogi na stół roboczy po rozpoczęciu konkursu bez zgody i obecności sędziów technicznych.

Podczas konkursu modelka nie może wspomagać uczestnika w żaden sposób. Modelka nie powinna usuwać pyłu, lizać paznokci podczas zawodów aż do zakończenia prac związanych z oceną. Jeśli sędzia techniczny zauważy naruszenie regulaminu, przekazuje tę informację do dyrektora mistrzostw. Po ocenie sytuacji jaka miała miejsce dyrektor mistrzostw zadecyduje, czy nastąpi dyskwalifikacja uczestnika za niedopuszczalne zachowania modelki.

Szablony/formy muszą być profesjonalne i papierowe. Nie dopuszcza się stosowania metalowych form bądź czegokolwiek przypominającego metal. Niezastosowanie się do tej zasady będzie przyczyną dyskwalifikacji uczestnika.

Miski do obmywania paznokci z pyłu muszą być przeźroczyste lub plastikowe bez żadnych dodatków w środku: kamieni, muszelek itp.

Wszystkie zakazane materiały lub narzędzia znajdujące się na stole roboczym zostaną skonfiskowane. Uczestnik, który naruszy zasady, może zostać zdyskwalifikowany przez organizatora.

Skonfiskowane materiały i narzędzia zostaną zwrócone uczestnikowi na jego wniosek uczestnika tuż po ceremonii wręczenia nagród.

Po rozpoczęciu konkursu uczestnicy i modelki nie mogą opuszczać miejsca konkursowego bez zgody sędziów technicznych mistrzostw. Naruszenie tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

Gdy tylko sędzia techniczny ogłosi koniec konkursu, uczestnik zobowiązany jest natychmiast zaprzestać pracy, odłożyć wszystkie materiały i narzędzia i odejść od stołu oraz wyjść poza miejsce konkurencji. Uczestnicy nie mogą dotykać rąk modelki do momentu oceny sędziów. Naruszenie tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

Gdy sędzia techniczny ogłosi koniec konkursu, modelka powinna wstać i postępować zgodnie z jego instrukcjami. Modelka nie może opuścić pola konkursowego podczas konkursu. Naruszenie tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

Podczas oceny sędziów modelki nie mogą rozmawiać z sędziami oraz między sobą.

Modelki nie mogą mieć biżuterii (palce, nadgarstki itd.) i zegarków. Za naruszenie tej zasady sędziowie mają prawo odjąć 5 punktów z klasyfikacji ogólnej. Zasada ta nie ma zastosowania do kategorii Fantasy Nail Art.

Modelkom zabrania się dotykać, podnosić i przesuwać kotary między nimi a przestrzenią sędziowską.

Uczestnicy nie mogą przebywać w obszarze sędziowskim ani w jego pobliżu. Za naruszenie tej zasady grozi dyskwalifikacja.

Sędziowie techniczni informują uczestników o konieczności oczyszczenia powierzchni roboczej stołu i opuszczenia pola konkursowego.

Uczestnik i modelka mają po jednym krześle.

Jeżeli uczestnik nie zgadza się z wynikami oceny lub sędziego, ma prawo do wyrażenia swojego protestu, jednak tylko i wyłącznie w sposób kulturalny i uprzejmy. Jeśli uczestnik wyrazi swoje odczucia w arogancki i nieuprzejmy sposób, sędzia może rozważyć dyskwalifikację uczestnika i pozbawić go prawa do udziału we wszystkich mistrzostwach Nailpro Eastern Europe Competitions.

Organizator wraz z dyrekcją mistrzostw zastrzegą sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości uczestnicy proszeni są o kontakt z organizatorem.

XV Festiwal Fryzjerski Hair Fair i Kosmetyczny Beauty Fair . Konkurs stylizacji paznokci Nail Pro

XV Festiwal Fryzjerski Hair Fair i Kosmetyczny Beauty Fair . Konkurs stylizacji paznokci NailPro Poland


Informacje dotyczące uczestnictwa w konkursach

Uczestnicy mają prawo do uczestniczenia w więcej niż jednym konkursie. Odpowiedzialność za uczestnictwo i rejestrację w poszczególnych konkursach ponosi uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy uczestnik nie pojawi się na konkursie. W przypadku braku pełnej opłaty: opłata rejestracyjna + opłata za udział w poszczególnych konkursach – rejestracja nie jest możliwa i skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursach mistrzostw Nailpro Poland Competitions.

Wszystko co powyżej składa się na regulamin mistrzostw Nailpro CUP Eastern Europe i Nailpro Poland Competitions. Jeśli jakieś zapisy są niezrozumiałe i chcesz cokolwiek wyjaśnić bądź doprecyzować, prosimy o kontakt:
E-mail: POLSKA ewa.zabinska@nailpropoland.com UKRAINA info@nailpro-ee.com
Strona www.nailpropoland.com
Telefon:
+48 32 748 64 22 Polska
+48 605 907 705 Polska
+38 068 883 8069 Ukraina
Przystępując do mistrzostw uczestnicy i modelki automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez firmę Creative Age Publication Inc., a także Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Paznokci, Vellp Professional Beauty Expert oraz European Nails International Sp. z o.o. danych osobowych, wizerunku i fotografii ich prac do publikacji w czasopismach, a także wykorzystywania i odtwarzania obrazów i zdjęć pozyskanych podczas konkursów przez organizatorów i innych fotografów. Wszystkie zdjęcia, materiały wideo i teksty należą do Creative Age Publication Inc., Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Paznokci, Vellp Professional Beauty Expert, European Nails International Sp. z o.o. – ich wykorzystanie bez odpowiedniej zgody jest zabronione. Sama rejestracja do udziału w mistrzostwach oznacza, że uczestnicy zgadzają się z tym zapisem i jest uważana za pisemne potwierdzenie tej zgody.

Po przyjeździe na miejsce konkursowe każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa wraz z bransoletką i/lub okrągłą naklejką z numerem. Kolor bransoletki modelki odpowiada poszczególnej nominacji – kategorii. Uczestnicy kategorii początkujący/novice otrzymają dodatkową białą bransoletkę, dla każdej konkurencji oddzielną. Konieczne jest jej zapięcie na ręce modelki. Bransoletka powinna być zapięta w ten sposób, aby jej numer był odwrócony w kierunku sędziego.


Tematy

nailpropoland-2016-8

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu danego konkursu. Za nieprzestrzeganie tematów poszczególnych konkursów organizatorzy mają prawo odejmować punkty lub dyskwalifikować uczestnika. Decyzja zostanie podjęta przez dyrektora mistrzostw i ogłoszona na ceremonii wręczenia nagród. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku pojawienia się w temacie barw i odcieni oznacza to, że inne kolory i/lub odcienie nie mogą być używane.

Uczestnicy muszą zadeklarować swoje kwalifikacje przy rejestracji z wyjątkiem przypadku, kiedy nie jest to potrzebne:

 • początkujący w konkurencjach artystycznych – uczestnik, który nigdy nie zajął pierwszego miejsca w żadnym z konkursów artystycznych;
 • początkujący w konkurencjach technicznych – uczestnik, który nigdy nie zajął pierwszego miejsca w żadnym z konkursów modelowania paznokci (Pink & White, Red & White )
 • weteran w konkurencjach artystycznych – uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w konkursach artystycznych ;
 • weteran w konkurencjach technicznych – uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w konkursach modelowania paznokci (Pink & White, Red & White )
 • uczestnicy konkurencji bez podziału na weteranów i początkujących zostaną połączeni – początkujący/novice będą startować z weteranami/veteran.

KONKURENCJE TECHNICZNE

 

New!!! Sculptured Stiletto Nail. Konkurencja na modelce. Konkurencja techniczna z podziałem na weteranów i początkujących. Konkurencja dla żelu i akrylu. Praca tylko na szablonie. Konkurs polega na wykonaniu modelowania paznokci w stylu konkursowym z podkreśleniem obłączka. Czas wykonania– 2 godz. na jedną rękę.

Twist French. Konkurencja na modelce. Konkurencja techniczna z podziałem na weteranów i początkujących. Stylizacja dekoracyjnego, klasycznego, biało-różowego frenchu na jednej dłoni. Konkurencja dla żelu i akrylu. Konkurencja na tipsie lub szablonie. Czas wykonania – 1 godz. 45 min. na jedną rękę.

New!!! 3 In One. Konkurencja na modelce. Konkurencja techniczna z podziałem na weteranów i początkujących. Konkurencja dla żelu i akrylu. Konkurencja na tipsie i szablonie na jednej modelce. Podczas tej konkurencji rozgrywa się 3 konkursy: Sculptured Nail Competitions, Tip & Overlay i Perfect Mach. Czas wykonania – 2 godz. 45 min. na dwie dłonie.

On My Own. Konkurencja indywidualna – modelowanie salonowego frenchu na sobie. Wykonanie stylizacji na jednej dłoni. Podział na weteranów i początkujących. Konkurencja dla żelu i akrylu. Konkurencja na tipsie lub szablonie. Czas wykonania– 1 godz. 30 min. na jedną rękę.

Sculptured Nails. Konkurencja na modelce. Wykonanie stylizacji na obu dłoniach – modelowanie paznokci w stylu konkursowym z podkreśleniem obłączka. Podział na weteranów i początkujących. Konkurencja dla żelu i akrylu. Czas wykonania – 2,5 godz. na obie ręce. 

New!!! Salon Success Dark Side. Konkurencja na modelce. Wykonanie stylizacji na obu dłoniach – modelowanie paznokci w stylu salonowym przy użyciu kamuflażu, przeźroczystego różu oraz czarnego do wymodelowania wolnego brzegu. Podział na weteranów i początkujących. Konkurencja dla żelu i akrylu. Konkurencja na tipsie lub szablonie. Czas wykonania – 1 godz. 30 min. na obie dłonie.


KONKURENCJE bez podziału na początkujących i weteranów

 

New!!! Soak – Off Gel Nail Art. Konkurencja na modelce. Wykonanie stylizacji Nail Art. na naturalnych paznokciach jednej dłoni. Bez podziału na weteranów i początkujących. Stylizacja wykonana żelami soak – off. Czas wykonania – 1 godz. na jedną dłoń.

Soak – Off Gel Application. Konkurencja na modelce. Wykonanie stylizacji Red & White na naturalnych paznokciachdwóch  dłoni. Bez podziału na weteranów i początkujących. Stylizacja wykonana żelami soak – off. Czas wykonania – 30 min. na dwie dłonie.

New!!! Tip & Overlay Relay. Konkurencja na modelce. Wykonanie stylizacji typu french na tipsie na jednej dłoni  przez 3 uczestników należących do jednego TEAM’u . Bez podziału na weteranów i początkujących. Konkurencja dla żelu i akrylu. Czas wykonania – 1 godz. 15 min. na jedną dłoń.

New!!! Foil Embossed Elegance Nail Art. Konkurencja na modelce. Wykonanie stylizacji Nail Art przy użyciu folii transferowej na paznokciach jednej dłoni. Bez podziału na weteranów i początkujących. Czas wykonania – 45 min. na jedną dłoń.

New!!! It’s All About The Bling! Konkurencja na modelce. Wykonanie stylizacji Nail Art przy użyciu kamieni szlachetnych na jednej dłoni. Bez podziału na weteranów i początkujących. Czas wykonania – 45 min. na dwie dłonie.


KONKURENCJE ZAOCZNE

 

Hand Painted Nail Art Temat: „In the toy store”. Ręczne malowanie tipsów w box’ach. Podział na początkujących i weteranów.

Mixed Media Nail Art Temat: „Reflection in the eye”. Ręczne malowanie tipsów w box’ach. Podział na początkujących i weteranów.

3D Nail Art Temat: „Architecture od cities”. Ręczne malowanie tipsów w box’ach. Podział na początkujących i weteranów.


WAŻNE ZMIANY!

Początkujący uczestnik, który zdobędzie pierwsze miejsce w kategorii artystycznej, będzie miał wybór uczestniczenia jako weteran lub początkujący w konkurencjach technicznych, ale będzie zawsze weteranem w konkurencjach artystycznych.

Weteran, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii artystycznej, nie może uczestniczyć w kategoriach technicznych jako weteran, tylko jako początkujący, ale w konkurencjach artystycznych powinien wziąć udział jako weteran.

Jeśli uczestnik jest weteranem w kategorii technicznej i nie zajął pierwszego miejsca w kategorii artystycznej – uczestniczy jako początkujący w kategoriach artystycznych.

Uczestnik odpowiedzialny jest za prawidłowe zgłoszenie swojego udziału w kategorii poczatkujący czy weteran.  W trakcie trwania roku konkursowego, sam musi zadbać o prawidłową rejestrację w tym zakresie. Jeśli zdobędzie I miejsce w konkurencji technicznej lub artystycznej w jakichkolwiek mistrzostwach, sam musi poinformować o tym fakcie organizatorów mistrzostw danego kraju, które odbywają się w ramach turnieju Nailpro CUP Eastern Europesię.  W przypadku błędnej rejestracji z winy uczestnika nastąpi jego dyskwalifikacja, odebranie tytułu, zwrot nagród oraz wykluczenie z turnieju na rok kalendarzowy.

Członkowie zespołu, którzy chcą wziąć udział w Nailpro Eastern Europe Cup Team Challenge – muszą zgłosić swoje członkostwo w trakcie rejestracji. Liczba członków zespołu jest nieograniczona, ale tylko pierwszy skład zespołu weźmie udział w Drużynowym Pucharze Nailpro CUP Eastern Europe Competitions. (Jeśli uczestnik dołącza do zespołu lub zmienia go w trakcie roku konkursowego, punkty uzyskane przez uczestnika w poprzednich konkursach pozostaną w zespole, którego był członkiem).

Uczestnicy, którzy uczestniczą jako team marki (producenta) produktów do stylizacji paznokci, powinni stosować produkty tylko z etykietą producenta, z wyjątkiem narzędzi.

Jeśli członkowie zespołu chcą uczestniczyć w konkursie drużynowym muszą zadeklarować przynależność do danej drużyny podczas rejestracji. Liczba uczestników jest nieograniczona, ale do punktów zespołu trafią tylko oceny osób z TOP10. Jeżeli członek opuszcza zespół lub przenosi się do innego, jego punkty pozostają w pierwszym składzie teamu.


Nagrody

Zwycięzcy Nailpro Poland Competitions 2017 otrzymają:

 1. Kategorie konkursowe podział na początkujących/weteranów:
  • Początkujący otrzymują: puchar, dyplom, możliwe nagrody rzeczowe od sponsorów.
  • Weterani otrzymają: puchar, dyplom, możliwe nagrody rzeczowe od sponsorów, nagrody pieniężne: 1. miejsce – 120 euro, 2. miejsce – 100 euro, 3. miejsce – 80 euro.
  • Weterani w konkursie  3 In One: puchar, dyplom, możliwe nagrody rzeczowe od sponsorów, nagrody pieniężne: 1. miejsce – 360 euro, 2. miejsce – 300 euro, 3. miejsce – 240 euro.
 2. Kategorie konkursowe bez podziału na początkujących/weteranów – zwycięzcy otrzymają:
  • medal, dyplom, możliwe nagrody rzeczowe od sponsorów.
XV Festiwal Fryzjerski Hair Fair i Kosmetyczny Beauty Fair . Konkurs stylizacji paznokci Nail Pro

XV Festiwal Fryzjerski Hair Fair i Kosmetyczny Beauty Fair . Konkurs stylizacji paznokci NailPro Poland


Wybór zwycięzców

Ocena sędziowska wygląda następująco: trzech sędziów ogląda osobno pracę początkujących i weteranów, wybierając 10 najlepszych prac. Każda grupa ma po 10 finalistów: 10 początkujących i 10 weteranów. Dla kategorii konkursowych bez podziału na początkujących i weteranów jest tak samo.

Prace finalistów oceniane są równocześnie. Ocenie podlega 10 kategorii konkursowych w 10-punktowej skali, gdzie 1 pkt – stylizacja, jest nie do przyjęcia, 10 pkt – stylizacja, jest doskonała. Każdy sędzia jest odpowiedzialny za 3–4 kryteriów podczas oceny. Kryteria dla każdej z kategorii konkursowej są określone w regulaminie konkursu. Arkusze z wynikami są wydawane tylko finalistom (możliwa wersja elektroniczna). Sekretarz zlicza punkty, a sędziowie wyznaczają miejsca. Sędzia główny ma prawo do ostatecznego głosu. Decyzja sędziów jest ostateczna i nieodwołalna.

Dostęp do obszaru mistrzostw jest ograniczony – tylko dla uczestników i ich modelek oraz organizatorów.

Nailpro Poland Competitions to konkursy indywidualne i zespołowe i aby mogły się odbyć zgodnie z planem, w każdej kategorii konkursowej musi być minimum 5 uczestników – 5 uczestników na poziomie weteranów i 5 uczestników na poziomie początkujących. W kategoriach bez podziału na weteranów i początkujących musi być minimum 8 uczestników. Jeśli liczba uczestników nie osiągnie wymaganego poziomu – 5 – początkujący mogą startować wraz z weteranami tylko w tym konkretnym przypadku. Opłaty za udział w konkursie zostaną zwrócone tylko wtedy, gdy konkurencja jest odwołana przez organizatora.


TOP MASTER

ZMIANA! Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów podczas mistrzostw Nailpro Polska Competitions(we wszystkich konkursach razem) otrzymuje tytuł TOP MASTER, puchar, dyplom, nagrodę finansową w wysokości 500 euro, nagrodę rzeczową: autoklaw najnowszej generacji STEAMJET marki enbio technology o wartości 3’942 brutto ( w tym Vat 8% )


TOP TEAM

Zespół, który zdobędzie najwięcej punktów podczas mistrzostw Nailpro Polska Competitions (we wszystkich konkursach razem) otrzymuje tytuł TOP TEAM, każdy uczestnik otrzyma medal i dyplom.


PUCHAR INDYWIDUALNY

Uczestnik, który w ciągu roku konkursowego uzyska najlepsze wyniki i zgromadzi największą liczbę punktów, otrzyma puchar turnieju Nailpro CUP Eastern Europe Competitions oraz tytuł – Mistrza Europy Wschodniej i Zwycięzcy Pucharu Pucharów Europy Wschodniej.


PUCHAR DRUŻYNOWY

Każdy z członków zespołu, stając się finalistą w poszczególnych kategoriach, otrzymuje swoje punkty. Wspólne punkty są dodawane do ogólnej punktacji zespołu w walce o Puchar Drużynowy. Zdyskwalifikowani uczestnicy nie otrzymują punktów. Zwycięska drużyna otrzymuje Puchar Nailpro CUP Eastern Europe Competitions. Każdy członek zespołu otrzyma medal.

Uczestnicy powinni wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród, aby otrzymać swoje nagrody i wyróżnienia.

Natychmiast po ceremonii zespół organizacyjny Nailpro Poland Competitions rozda finalistom arkusze oceny, a sędziowie będą mogli odpowiedzieć na pytania i udzielać porad dotyczących poprawienia stylizacji konkursowych wykonanych przez uczestników konkursu.

Zasady i informacje nie są przedmiotem dyskusji i debaty. Wszystkie uwagi, pomysły i zalecenia są przyjmowane tylko pod koniec roku konkursowego pod adresem ewa.zabinska@nailpropoland.com lub info@nailpro-ee.com.

Mistrzostwa Nailpro Competitions są przykładem i wzorem dla całej branży paznokciowej.

Organizatorzy Nailpro CUP Eastern Europe Competitions, a tym samym Nailpro Poland Competitions, zakładają, że uczestnicy zachowywać się będą jak profesjonaliści i sportowcy.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji konkursowej ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Po zakończeniu roku konkursowego nastąpiła zmiana regulaminów. Laureaci innych konkursów organizowanych na świecie będą kwalifikowani na podstawie konkurencji odpowiadającym konkurencjom Nailpro Competitions. Szczegółowe i nowe regulaminy będą opublikowane z dniem 01.01.2018. Więcej informacji u organizatora.

Copyright © 2017 TM and Creative Age Publications, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Używane na podstawie licencji.
Ewa Żabińska-Lubowiecka
Licencjonowany organizator Nailpro Poland
ul. Mysłowicka 4,
40-486 Katowice
vellp